ผลงานศิลปะรูปปั้นที่สร้างขึ้นมาเพื่อท้าทาย “แรงดึงดูดของโลก”

ศิลปะคือหนึ่งในสิ่งที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดสร้างสรรค์ ความชาญฉลาด ไปจนถึงการแหกกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและการลงมือทำในสิ่งทีเราเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้

 

ชม 21 ผลงานศิลปะประเภท ‘รูปปั้น’ ที่ท้าทายและต่อต้านกฎธรรมชาติที่เรียกว่า “แรงดึงดูดของโลก”

 

The Force Of Nature โดย Lorenzo Quinn

 

Wire Fairies โดย Robin Wight

 

Wursa โดย Daniel Firman

 

Trans Ī Re โดย Fredrik Raddum

 

Floating Stone โดย Smaban Abbas

 

Coffee Kiss โดย Johnson Tsang

 

Take My Lighting But Don’t Steal My Thunder โดย Alex Chinneck

 

Les Voyageurs โดย Bruno Catalano

 

Wurf VI โดย Anna Borgman และ Candy Lenk

 

Book Sculptures โดย Alicia Martin

 

De Vaartkapoen โดย Tom Frantzen

 

Window With Ladder – Too Late For Help โดย Leandro Erlich

 

Car Sculptures โดย Gerry Judah

 

Balancing Sculptures โดย Jerzy Kędziora

 

Pentateuque โดย Fabien Mérelle

 

The Virgins Of Apeldoorn โดย Elisabet Stienstra

 

Monte-Meubles, L’Ultime Déménagement โดย Leandro Erlich

 

Stone Balancing โดย Adrian Gray

 

Pick Yourself Up And Pull Yourself Together โดย Alex Chinneck

 

Suspended โดย Menashe Kadishman

 

Abedo โดย Emil Alzamora

 

ที่มา: BoredPanda

Similar Posts